01.02.2016
Emerald Bay    
Emerald Bay        
Mango Tango 03-967   15 1 /   118 .
Mango Tango 03-974   250 1 /   940 .
Choco-Latta-Love 03-177   15 1 /   118 .
Choco-Latta-love 03-204   250 1 /   940 .
Dark'n'Dazed 03-176   15 1 /   118 .
Dark'n'Dazed 03-205   250 1 /   940 .
Definitely Dark 03-232   15 1 /   118 .
Definitely Dark 03-306   250 1 /   940 .
Shore Thing Natural bronzer 03-173   15 1 /   118 .
Shore Thing Natural bronzer 03-239   250 1 /   940 .
Mojo Dark Bronzing Sauce 03-175   15 1 /   118 .
Mojo Dark Bronzing Sauce 03-299   250 1 /   940 .
Sun Luvin Triple Shot Bronzer 03-174   15 1 /   118 .
Sun Luvin Triple Shot Bronzer 03-208   250 1 /   940 .
Definitely Black 03-800   15 1 /   118 .
Definitely Black 03-916   250 1 /   940 .
Tropic Surge 600-072   15 1 /   118 .
Black Emerald 600-302   15 1 /   118 .
Black Emerald 600-303   250 1 /   940 .